Theo Phó Thủ tướng, cơ chế hoạt động tự chủ của các trường phải được gắn liền với việc tăng cường trách nhiệm giải trình, kiểm định chất lượng, công khai, minh bạch kết quả kiểm định, kết quả hoạt động của các trường tự chủ, có chế tài xử lý phù hợp. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần điều chỉnh, bổ sung các quy định bảo đảm quyền tự chủ về chuyên môn, học thuật cho các trường như tăng cường quản lý chất lượng đầu ra, hạn chế quy định cứng các chỉ tiêu đầu vào, tăng tỉ lệ giảng viên ngoài cơ hữu, có năng lực, trình độ đang làm việc cho trường để xét quy mô tuyển sinh; yêu cầu tất cả các trường thống kê số lượng tuyển sinh và điểm tuyển sinh trong thời gian 3 năm gần đây, công khai thông tin này.

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, một trong những trường ĐH tự chủ tài chính, đang đóng học phí Ảnh: TẤN THẠNH
Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP HCM, một trong những trường ĐH tự chủ tài chính, đang đóng học phí Ảnh: TẤN THẠNH

Liên quan đến cơ chế tài chính, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính có văn bản giải quyết trong thẩm quyền ngay những vướng mắc liên quan tới cơ chế tài chính trong thực hiện tự chủ, trong đó có việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nguồn thu lãi tiền gửi ngân hàng để lập quỹ hỗ trợ sinh viên và nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, các lớp đào tạo ngắn hạn của các trường tự chủ. Trường hợp không miễn được thì hỗ trợ lại đúng bằng tiền thuế trường đã nộp, bảo đảm nhu cầu chi tiêu, nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường tự chủ. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng giải quyết. Các bộ chủ quản cần rà soát lại ngay các quy định bảo đảm quyền tự chủ thu chi theo quy định của các trường, bãi bỏ các quy định trái với tinh thần của Nghị quyết 77.

Về tổ chức bộ máy, nhân sự, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ giảm sự can thiệp mang tính chủ quản đối với các trường ĐH được giao tự chủ, chỉ đạo việc thành lập hoặc kiện toàn hội đồng trường, đồng thời phân định rõ chức năng điều hành của hiệu trưởng và ban giám hiệu với chức năng giám sát thực hiện nghị quyết, chiến lược của hội đồng trường, bảo đảm hội đồng trường hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ...

Liên quan đến tuổi bổ nhiệm chức danh quản lý, Phó Thủ tướng cho rằng trong thời gian thí điểm, trường tự chủ được quyết định bổ nhiệm những người còn năng lực, trình độ theo quy định của pháp luật vào các vị trí quản lý, kể cả chức danh hiệu trưởng, chủ tịch hội đồng trường. Các trường tự chủ cũng chủ động trong tổ chức bộ máy, có thể vận dụng tương tự mô hình ĐH vùng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam cần phát huy tốt vai trò, vị trí của mình, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo; tích cực hỗ trợ các trường trong hoạt động tuyển sinh, thi cử, xây dựng và khai thác học liệu. Ngược lại, các trường tự chủ cần tích cực tham gia, đóng góp vào các hoạt động của hiệp hội, nhất là trong công tác kiểm định, xếp hạng ĐH, xây dựng trung tâm học liệu.

Yến Anh