Theo đánh giá của Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển, cổng thông tin giáo dục này đã mở ra một cơ hội đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới quản lý của ngành giáo dục. e Learning sẽ mang đến nhiều yếu tố mới trong dạy và học, học mọi nơi, mọi lúc, học theo sở thích. e Learning không chỉ hỗ trợ việc dạy và học mà còn là mô hình quản lý quá trình học tập của người học, quản lý tri thức nội dung.
Y.Anh