Theo đó, giảng viên các trường sư phạm phải đạt 5 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí.ác tiêu chuẩn bao gồm phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu khoa học,  xây dựng môi trường giáo dục dân chủ và năng lực phát triển quan hệ xã hội. Cụ thể, về phẩm chất nghề nghiệp, giảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, được đồng nghiệp, người học và cộng đồng tin cậy, yêu mến, kính trọng. 

Đạt 18 tiêu chí mới được công nhận chuẩn giảng viên sư phạm - Ảnh 1.

Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: giảng viên phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, thường xuyên tự bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng được ngoại ngữ và ứng dụng được công nghệ thông tin trong hoạt động nghề nghiệp. 

Về năng lực nghiên cứu khoa học, giảng viên phải thực hiện thành công đề tài, dự án và hướng dẫn nghiên cứu khoa học; chuyển giao kết quả nghiên cứu trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; đăng tải được các kết quả nghiên cứu, xuất bản được nguồn học liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng. 

Về Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, giảng viên tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tham gia tạo dựng môi trường học tập, nghiên cứu dân chủ. Về năng lực phát triển quan hệ xã hội, dự thảo yêu cầu các giảng viên phải tích cực phát triển quan hệ xã hội với các bên liên quan thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, phát triển nhà trường và đổi mới giáo dục phổ thông.

Dự thảo cũng đưa ra 3 mức đánh giá theo từng tiêu chí, xếp bậc năng lực chung. Theo đó mức tốt là các giảng viên có tất cả tiêu chí đạt mức khá trở lên và tối thiểu 12 tiêu chí đạt mức tốt, trong đó có ít nhất 5 tiêu chí của tiêu chuẩn 2 và 2 tiêu chí của tiêu chuẩn 3 phải đạt mức tốt. Mức khá là các giảng viên có tất cả các tiêu chí đạt mức đạt trở lên và tối thiểu 12 tiêu chí đạt mức khá trở lên, trong đó có ít nhất 05 tiêu chí của tiêu chuẩn 2 và 2 tiêu chí của tiêu chuẩn 3 phải đạt mức khá trở lên. Mức đạt là  toàn bộ các tiêu chí ở mức đạt trở lên.

Y.Anh