Bộ GD-ĐT lý giải hàng năm Bộ đều tổ chức xét tặng giải thưởng này dành cho sinh viên, tuy nhiên theo quy định tại Nghị định số 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ, đối với giải thưởng mà tiền thưởng lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, thời hạn để tổ chức xét tặng giải thưởng không dưới 3 năm một lần.

Vì vậy, Bộ GD-ĐT đã quyết định tạm dừng tổ chức Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho sinh viên trong năm 2015. Từ năm 2016, Bộ GD-ĐT sẽ ban hành Thông tư mới thực hiện theo Nghị định số 78 của Chính phủ.

Y.Anh