Thêm 680.000 học sinh ở TP HCM trở lại trường

Xuân Huy -Quốc Thắng