Đáp án môn tiếng Anh được công bố như sau:

.Công bố đáp án môn tiếng Anh - Ảnh 1.

Đáp án môn tiếng Anh

Đặng Trinh