Theo quyết định của UBND TP, có 20/24 bản sách giáo khoa lớp 3 được sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2022-2023 thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Cụ thể, danh mục sách giáo khoa lớp 3 tại TP HCM được phê duyệt như sau:

Quyết định của TP HCM về phê duyệt sách giáo khoa lớp 3 sử dụng từ năm học mới - Ảnh 1.
Quyết định của TP HCM về phê duyệt sách giáo khoa lớp 3 sử dụng từ năm học mới - Ảnh 2.
Quyết định của TP HCM về phê duyệt sách giáo khoa lớp 3 sử dụng từ năm học mới - Ảnh 3.

Danh mục Sách giáo khoa lớp 3 sử dụng từ năm học 2022-2023 tại TP HCM

Đặng Trinh