Do vậy, việc tổ chức kỳ thi này là cần thiết nhằm đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình giáo dục phổ thông. Nếu thí sinh đáp ứng chuẩn đầu ra thì sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT và tỉ lệ này có thể cao tùy theo chất lượng, mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra của học sinh các địa phương, các nhà trường, tương ứng với điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện giáo dục của từng vùng miền.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết việc phân hóa này có ý nghĩa cho công tác quản lý giáo dục, tạo động lực để chất lượng giáo dục được duy trì ổn định và không ngừng nâng cao. Nếu không tổ chức thi tốt nghiệp sẽ không tạo động lực học tập tích cực, nhất là học sinh các lớp THPT không học bài.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ GD-ĐT đã xây dựng phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2023, 2024 theo hướng giữ ổn định như năm 2022. Như vậy, trong 2 năm tới, Bộ GD-ĐT vẫn đóng vai trò chủ chốt chịu trách nhiệm ra đề thi, giao cho địa phương tổ chức coi thi, chấm thi.

Bộ cũng đang xây dựng phương án thi tốt nghiệp THPT mới từ năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Kết quả thi vẫn sẽ được dùng để xét công nhận tốt nghiệp THPT, là một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các bên liên quan tiếp tục có thể tham khảo, sử dụng kết quả thi cho các mục đích khác nhau phù hợp với quy định của Bộ GD-ĐT.

Y.Anh