Cụ thể, giáo viên đạt chuẩn không được làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh. Đồng thời, nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, sách giáo khoa của các môn học được phân công giảng dạy; hiểu biết về đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh tiểu học...

Theo Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai, giáo viên sẽ bị xếp loại kém nếu có một trong ba lĩnh vực xếp loại kém hoặc vi phạm một trong các trường hợp: xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác; gian lận trong tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; xuyên tạc nội dung giáo dục; ép buộc học sinh học thêm để thu tiền... Định kỳ vào cuối năm học, hiệu trưởng nhà trường tiến hành tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học.

H.L.Anh