Chương trình này là một trong các nhiệm vụ của “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ Việt Nam đến năm 2020”, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 14-6-2006, giao Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam xây dựng và tổ chức thực hiện. GS-TSKH Nguyễn Khoa Sơn, ban chủ nhiệm chương trình, cho biết trong giai đoạn khởi động 2008-2011, chương trình đã thực hiện được 18 đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, nội dung về xây dựng cơ sở pháp lý, chính sách trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ.

Ngoài ra, sau 4 năm triển khai, chương trình cơ bản cho một số sản phẩm ứng dụng vào cuộc sống,  như đã chế tạo thành công bộ mô phỏng xác định và điều khiển tư thế vệ tinh, thiết bị phục vụ điều khiển phương tiện giao thông, tìm kiếm đường dẫn; thiết bị quan trắc môi trường. Các nghiên cứu cũng đang mở đường cho việc sản xuất các thiết bị thu vệ tinh gắn liền các phương tiện di động trong nước.

C.Trung