Theo đó, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2012 đạt 5.500 tỉ đồng, tổng tài sản tăng 35% - 40% so với cuối năm 2011, phát triển thêm 66 kênh phân phối mới, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để mở rộng hoạt động ra nước ngoài.

Đáng chú ý là ACB sẽ tiếp tục xúc tiến việc thành lập công ty kinh doanh vàng đã được đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2009.

Th.Thơ