Yêu cầu trên nhằm phục vụ xây dựng đề án nâng cao hiệu quả quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường thực hiện, chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới. Ngoài ra, tổ chức tín dụng nên đề xuất, kiến nghị giải pháp về việc hoàn thiện khung pháp lý về việc vay vốn của DN có vốn đầu tư nước ngoài…

T.Phương