Ngày 14-11, Bộ Công Thương cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong đó, có nội dung hoàn thiện thể chế, chính sách "điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất". Từ yêu cầu trên, Bộ Công Thương dự kiến điều chỉnh để cơ sở lưu trú du lịch hưởng cơ chế giá mới. Bởi giá bán điện đang áp dụng đối với các cơ sở lưu trú du lịch là giá bán điện kinh doanh, cao hơn so với giá bán điện cho sản xuất.

Còn với giá điện cho hộ gia đình, quan điểm của bộ là xem xét, nghiên cứu theo hướng khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Thực tế tại Việt Nam, việc áp dụng giá bán điện sinh hoạt theo các bậc vừa đơn giản trong áp dụng vừa đạt được mục tiêu khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả… Vì vậy, trong dự thảo quyết định, Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất thiết kế giá bán điện sinh hoạt theo 6 bậc như hiện nay.

Đáng lưu ý, Bộ Công Thương cho hay đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo về kịch bản điều hành giá điện năm 2017 theo hướng hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, tác động không đáng kể tới việc tăng chỉ số giá tiêu dùng và giảm tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ph.Nhung

P.Nhung