Theo đó, người được  thuê, mua nhà ở xã hội phải thanh toán lần đầu 20% giá trị nhà ở thuê, mua và chịu lãi suất bảo toàn vốn là 6%. Giá thuê, mua được tính lãi suất trên số dư giảm dần sau mỗi kỳ thanh toán.
Thời gian thuê, mua đối với các trường hợp ký hợp đồng sau khi Nghị định 71/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở (ban hành ngày 23-6-2010) có hiệu lực thì tối thiểu là 10 năm. Còn đối với các trường hợp ký hợp đồng trước khi Nghị định 71 có hiệu lực thì không thấp hơn 15 năm nhưng cũng không vượt quá 20 năm. 
V.Xuân