Với nhiệm vụ chiến lược của SCB tiếp tục thực hiện trong năm 2014 là “Nâng cao chất lượng tài sản, xử lý nợ quá hạn - nợ xấu; tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, quản trị điều hành, quản trị rủi ro, mạng lưới hoạt động và công nghệ thông tin - Tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững”, đại hội cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2014: Tổng tài sản dự kiến đến cuối năm đạt 237.870 tỉ đồng; tổng vốn huy động đạt 206.108 tỉ đồng; tăng trưởng tín dụng đạt 8.600 tỉ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt mức 121 tỉ đồng.

Đ.Phương