Theo TTXVN, đề án nêu rõ: Nâng cao vai trò, vị trí chi phối của các ngân hàng thương mại Nhà nước; bảo đảm các ngân hàng thương mại Nhà nước thật sự là lực lượng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức tín dụng, có quy mô lớn, hoạt động an toàn, hiệu quả và có năng lực quản trị tiên tiến, khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.
Phấn đấu đến năm 2015 hình thành được từ 1- 2 ngân hàng thương mại Nhà nước đạt trình độ khu vực về quy mô, quản trị, công nghệ và khả năng cạnh tranh. Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa các ngân hàng thương mại Nhà nước, trong đó Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam được thực hiện cổ phần hóa vào thời điểm thích hợp và bảo đảm Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối tại các ngân hàng thương mại Nhà nước sau cổ phần hóa…
H.Hiếu