Song song đó, phấn đấu tăng mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ thanh toán, nâng tỉ lệ người dân có tài khoản tại ngân hàng lên mức 35% - 40% dân số.

Để đạt các mục tiêu trên, ngành ngân hàng sẽ phát triển dịch vụ thanh toán thẻ, trọng tâm là phát triển thanh toán qua điểm chấp nhận thẻ. Đến năm 2015, toàn thị trường có khoảng 250.000 thiết bị chấp nhận thẻ được lắp đặt với số lượng giao dịch đạt khoảng 200 triệu giao dịch/năm.

Trong quá trình triển khai, đề án cũng tiếp tục mở rộng việc trả lương qua tài khoản đối với những đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ trả lương qua tài khoản và các dịch vụ đi kèm; vận động, khuyến khích cán bộ, công chức thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua tài khoản… 

H.Thành