Theo đó, nguồn vốn phục vụ công tác XTTM trong đợt 1 gần 44 tỉ đồng cho 46 đề án của 38 đơn vị. Các đề án này tập trung vào các hoạt động XTTM định hướng xuất khẩu, XTTM thị trường trong nước và miền núi, biên giới và hải đảo. Trong đó, công tác XTTM định hướng xuất khẩu sẽ tập trung vào các hoạt động tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước, thông tin thương mại, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm XTTM.

Để nâng cao kinh phí cho hoạt động XTTM, Bộ Công Thương đang kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung kinh phí cho chương trình XTTM quốc gia năm 2012.

P.Anh