Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, GDP tăng dần đều theo các quý. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, GDP của Việt Nam quý I năm nay là 4,00%, quý II tăng 4,66% và quý III và 5,35%.
Cơ cấu GDP của các khu vực theo giá thực tế

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,48%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,36%, đóng góp 1,82 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,97%, đóng góp 2,51 điểm phần trăm.

So sánh với cùng kỳ năm 2011, mức tăng trưởng GDP đạt 5,76%, trong đó ba khu vực đã nói ở trên lần lượt có mức tăng 2,39%; 6,62% và 6,24%.

Theo đánh giá của các chuyên gia Tổng cục Thống kê, mức tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm nay là hợp lý trong điều kiện cả nước tập trung thực hiện mục tiêu của năm 2012 là ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
N.Hoa