Chậu mai có giá bán 1,5 tỉ đồng 
 

Cây đào giá 30 triệu đồng


Cây đào thế hình con rắn có giá 3 triệu đồng 


Cây Cần Thăng: 6 triệu đồng


Lan Hồ điệp: Chậu 10 cành có giá 2,5 triệu đồng 
Tin ảnh: Thy Thơ