Theo đó, hóa chất mới chỉ được đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường sau khi có kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá hóa chất mới do bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ định. Sau 5 năm, kể từ ngày đăng ký, nếu hóa chất mới không phát sinh các ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng có mức nguy hiểm khác so với kết luận đánh giá ban đầu, hóa chất mới sẽ được bổ sung vào danh mục hóa chất quốc gia.

M.Vân