Hầu hết các ý kiến tập trung về tăng trưởng tín dụng và hạn chế cấp tín dụng. Đại diện của nhiều ngân hàng thương mại cho rằng tăng trưởng tín dụng không nên cố định con số cụ thể. Dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng quy định ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cho vay đầu tư, kinh doanh cổ phiếu sẽ tạo bất bình đẳng giữa ngân hàng với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Một số điều khoản hạn  chế cấp tín dụng nên đưa quy chế cho vay do Ngân hàng Nhà nước ban hành sẽ hợp lý hơn bởi dự luật không đề cập hoạt động cho vay của các công ty tài chính, bảo hiểm...

Th.Thơ