Theo hợp tác chiến lược này, FPT sẽ hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước xây dựng và triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán và quản lý, chỉ đạo điều hành nội bộ một cách hiệu quả, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020.

Hợp tác chiến lược giai đoạn 2014-2020 giữa Kiểm toán Nhà nước và FPT sẽ góp phần xây dựng Kiểm toán Nhà nước trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công uy tín trong khu vực. Việc hợp tác với Tập đoàn FPT cũng thể hiện quyết tâm của Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương lớn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành.

N.Minh