Theo đó, các tổ chức tín dụng được xem xét cho vay ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn ngắn, trung và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ khi khách hàng có nguồn thu từ ngoại tệ, cho vay ngắn hạn sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu ngoại tệ trả nợ vay, cho vay ngắn hạn doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu theo hạn mức và cho vay đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án công trình quan trọng…

 Các doanh nghiệp thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh cũng được xem xét cho vay bằng ngoại tệ.

T.Phương