Diễn đàn có chủ đề "Đô thị thông minh - hướng tới cộng đồng bản sắc và phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức. Diễn đàn gồm 5 hội thảo chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực then chốt trong xây dựng đô thị thông minh. Riêng phiên toàn thể đã thu hút hơn 500 đại biểu trong và ngoài nước tham dự trực tiếp và trực tuyến.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm 2018, Mạng lưới các đô thị thông minh ASEAN (ASCN) được thành lập tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 32; xác định các mục tiêu bao gồm nền kinh tế cạnh tranh, môi trường bền vững và chất lượng cuộc sống cao hơn. Việt Nam có 3 TP tham gia ASCN là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Việt Nam đã có nhiều chính sách và nỗ lực phát triển đô thị thông minh như xem xây dựng đô thị thông minh là một trong 3 nhiệm vụ cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia của thời công nghệ 4.0; phát triển đô thị thông minh bền vững đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên cơ sở quy hoạch thông minh gắn với quản lý thông minh, cung cấp tiện ích thông minh, tạo thuận lợi cho các giao dịch giữa chính quyền/nhà quản lý - người dân - nhà đầu tư.

Thủ tướng nhấn mạnh phát triển đô thị thông minh phải trên cơ sở cân nhắc cơ hội và rủi ro, thách thức gắn với nhu cầu và năng lực của địa phương, không thực hiện theo phong trào, cần làm từng bước, có chọn lọc, theo lộ trình. Tiếp cận đô thị thông minh theo hướng hiệu quả, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của 35 năm đổi mới, đồng thời phát triển những giá trị gia tăng do công nghệ, kỹ thuật mới đem lại, phát huy bản sắc văn hóa đặc trưng của khối ASEAN và đặc thù của các quốc gia thành viên. Thu hút sự tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân, phát huy năng lực đổi mới, sáng tạo; tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Đô thị thông minh phải là đô thị của chính người dân, doanh nghiệp tạo nên, là đô thị có quan hệ xã hội tốt đẹp, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, quan hệ con người với con người nhân văn.

Bên lề diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham quan triển lãm các mô hình, công nghệ tiêu biểu cho đô thị thông minh với sự tham gia của các địa phương và doanh nghiệp.

Nguyễn Hưởng