Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000, là nơi trao đổi thông tin và thảo luận, diễn đàn tạo cơ hội cho các chuyên gia Việt Nam và Pháp trao đổi kiến thức, nghiên cứu và phân tích để phục vụ cho chính sách công của Việt Nam. Các nghiên cứu do chuyên gia Việt Nam và Pháp thực hiện trong thời gian qua sẽ được trình bày tại phiên họp toàn thể.

Ngày họp đầu tiên sẽ được dành để nghiên cứu các rủi ro và cơ hội của quá trình đô thị hóa tại các khu vực ven đô. Các khía cạnh về mặt con người và xã hội của quá trình đô thị hóa vùng ven cũng như hiện trạng nền nông nghiệp, công nghiệp và thủ công, đặc biệt thông qua các làng nghề thủ công. Ngày họp thứ hai sẽ bàn về các công cụ phục vụ công tác quản lý đất đai và quy hoạch đô thị.

N.Minh