Số lượng đăng ký phát hành 10.000.000 cổ phần. Giá chào bán: cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu; nhà đầu tư chiến lược, các tổ chức, cá nhân khác: 14.000 đồng/cổ phiếu.
Cụ thể, Phong Phú phát hành 6.250.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện quyền 8:1; phát hành 3.750.000 cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, các tổ chức và cá nhân khác. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 20-6 đến 14-7. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 20-6 đến 13-7.
N.Minh