Riêng tổng lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn đạt 62,8 nghìn tỷ đồng (nếu tính cả phần lãi từ hoạt động của VSP thì đạt 72 nghìn tỷ đồng), bằng 127,5% kế hoạch năm. Năm 2013, Tập đoàn đã thực hiện Chương trình hành động gồm 9 nhóm giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

N.Minh