Theo thông báo của Saigonbank, ông Phạm Văn Thông, Chủ tịch HĐQT, thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 do không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, quy định trong Luật Các tổ chức tín dụng. Ông Thông sẽ nhận nhiệm vụ khác theo sự phân công của chủ sở hữu.

Ông Vũ Quang Lãm, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng, cũng thôi giữ chức danh Tổng giám đốc để tạm thời đảm nhiệm công việc của Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

Đồng thời, bà Võ Thị Nguyệt Minh, Phó tổng giám đốc thường trực, sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Saigonbank.

Saigonbank sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2018 vào cuối tháng 6 này. Năm 2018, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 150 tỉ đồng, gấp đôi so với mức thực hiện năm ngoái. Dự kiến dư nợ tín dụng của ngân hàng trong năm nay sẽ ở mức 15.800 tỉ đồng tăng 12%; huy động vốn đạt 20.000 tỉ đồng tăng 13% và tổng tài sản ước tăng 10% đạt 23.500 tỉ đồng.

Năm ngoái, lợi nhuận trước thuế của Saigonbank sau khi trích dự phòng rủi ro tín dụng chỉ còn 71 tỉ đồng, thực hiện được 26,3% kế hoạch năm 2017. Chi phí trích dự phòng rủi ro tín dụng 281,6 tỉ dồng đã ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của ngân hàng này bởi tổng lợi nhuận trước thuế trước khi trích dự phòng là 352,6 tỉ đồng.


T.Phương