Theo đó, trong trường hợp phế liệu đề nghị được tạm nhập tái xuất có lẫn bất kỳ loại chất thải nguy hại nào trong các danh mục chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên - Môi trường hoặc kèm theo Công ước Basel đều phải thông báo với Bộ Tài nguyên - Môi trường theo quy định tại Công ước Basel và Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT.

Ngoài ra, kể từ ngày 20-9, thương nhân phải bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất phế liệu đối với từng lô hàng “Giấy phép nhập khẩu phế liệu” do cơ quan có thẩm quyền nước nhập khẩu cấp cho thương nhân nước đó được phép nhập khẩu.

M.Vân