Tính chung trong 7 tháng đã đưa 4 mỏ mới vào khai thác là mỏ Diamond (lô 01 và 02 ), mỏ Thăng Long, mỏ Đông Đô và mỏ Dừa.

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí được triển khai theo đúng kế hoạch. Tính đến hết tháng 7-2014 tập đoàn đã triển khai khoan thăm dò thẩm lượng 19 giếng khoan, trong đó: 12 giếng đã hoàn thành và 7 giếng đang triển khai thực hiện.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 7 đạt 2,22 triệu tấn, vượt 3% kế hoạch tháng, tính chung 7 tháng đạt 16,09 triệu tấn, vượt 10% kế hoạch và bằng 62,6% kế hoạch năm Chính phủ giao, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2013.

Các chỉ tiêu về sản xuất, doanh thu, nộp ngân sách tập đoàn đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch được giao.

N.Minh