Nhằm hỗ trợ các tổ chức cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 30 về việc tiếp tục kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư 14 của Bộ Tài chính, quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới cũng như trong nước.

Nội dung này áp dụng thi hành tại hai Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, TP HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Tiếp tục miễn, giảm phí 15 dịch vụ chứng khoán đến hết năm 2021 - Ảnh 1.

Giảm và không thu phí một số dịch vụ chứng khoán

Cụ thể, Bộ Tài chính tiếp tục giảm giá (từ 10% - 50%) đối với 9 dịch vụ, trong đó:

+ Giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán;

+ Giảm từ 15%-20% đối với 2 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

+ Giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ bao gồm: dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh.

Đồng thời, tiếp tục miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ bao gồm: đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

S. Nhung