Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Theo chỉ thị, thời gian qua, công tác xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt nhiều kết quả quan trọng. Văn hóa và tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân phát triển mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân; nhiều ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo hình thành và phát triển; các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ khởi nghiệp và doanh nhân kết nối hiệu quả.

Tỉnh ủy Quảng Nam ra chỉ thị về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh 1.

Cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ở Quảng Nam phát triển ngày càng lớn mạnh

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, đó là: Việc tập huấn, phổ biến về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa thường xuyên; việc triển khai xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp huyện còn lúng túng, chưa đồng bộ, có nơi chậm; công tác kết nối các nhà đầu tư chưa hệ thống, bài bản; một số chương trình hợp tác chưa được triển khai một cách cụ thể, hiệu quả…

Để đẩy mạnh công tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian đến, góp phần thực hiện thành công ba nhiệm vụ đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung.

Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và phổ biến kiến thức về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên. Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, chỉ thị của Thủ tướng về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các chương trình khởi nghiệp của các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh thiết thực, hiệu quả, phù hợp với định hướng của địa phương.

Tỉnh ủy Quảng Nam ra chỉ thị về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh 2.

Nhiều hoạt động được tổ chức nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo xứ Quảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các ngành, địa phương quan tâm bố trí kinh phí cho công tác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; kết nối mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh với vùng, quốc gia, quốc tế.

Thường xuyên chăm lo, hỗ trợ xây dựng, phát triển và có hình thức khuyến khích, vinh danh, giới thiệu, quảng bá các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Chú trọng xây dựng, đào tạo, hình thành đội ngũ chuyên gia, giảng viên nguồn khởi nghiệp; phát triển khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu khoa học, giải pháp sáng tạo kỹ thuật; tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, hướng đến thương mại hóa, nâng tầm sản phẩm của tỉnh.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ cần thiết đối với khởi nghiệp sáng tạo; tạo cơ chế, động lực kết nối hữu hiệu giữa nhà trường, các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp và các bên có liên quan để xây dựng, phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo mạnh mẽ.

Tỉnh ủy Quảng Nam ra chỉ thị về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh 3.
Tỉnh ủy Quảng Nam ra chỉ thị về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo - Ảnh 4.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam dành sự quan tâm rất lớn đối với việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thành lập và phát triển các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp; kêu gọi xã hội hóa thành lập quỹ khởi nghiệp để hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đối với Ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, phải tập trung lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành chương trình, kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn hỗ trợ các cơ chế, chính sách của Nhà nước để các tổ chức, cá nhân triển khai các ý tưởng, các dự án khởi nghiệp và phát triển các sản phẩm khởi nghiệp.

Đặc biệt, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với trường hợp gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn; lồng ghép hiệu quả các chương trình khởi nghiệp với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương…

Quang Vinh