Theo đó, TKV đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thành viên chấn chỉnh các tồn tại phát hiện qua công tác thanh tra. TKV đã rút kinh nghiệm trong quá trình lập, thẩm định phê duyệt dự toán công trình chưa đúng dự toán tại một số đơn vị. Cụ thể, tại dự án Nhà máy Sàng tuyển than Lép Mỹ (Công ty Than Quang Hanh) với số tiền nghiệm thu, thanh toán không đúng là gần 347 triệu đồng, công ty đã làm việc với các nhà thầu liên quan, đối chiếu xong khối lượng, giá trị giảm trừ và yêu cầu nhà thầu xuất hóa đơn giảm trừ làm cơ sở hạch toán trong quý I/2017.

Dự án khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm III (Công ty Than Khe Chàm) có số tiền nghiệm thu, thanh toán tăng không đúng là trên 595 triệu đồng, công ty đã thu hồi toàn bộ số tiền này, các nhà thầu đã xuất hóa đơn ghi giảm và được bù trừ vào công nợ với công ty.

Tại dự án Khu Liên hợp Gang thép Cao Bằng (Tổng Công ty Khoáng sản TKV), việc nghiệm thu thanh toán chưa giảm trừ thu hồi giá trị khối lượng phá đá và vận chuyển bằng ô tô tự đổ đá cấp II hơn 6,8 tỉ đồng đã được Tổng Công ty Khoáng sản TKV phối hợp với Công ty CP Gang thép Cao Bằng làm việc cùng nhà thầu đẩy nhanh quyết toán gói thầu số 4 để giảm trừ.

Công nhân Công ty CP Than Hà Lầm thuộc TKV làm việc trong hầm khai thác Ảnh: VĂN DUẨN
Công nhân Công ty CP Than Hà Lầm thuộc TKV làm việc trong hầm khai thác Ảnh: VĂN DUẨN

TKV cũng cho biết đã rút kinh nghiệm trong việc trích khấu hao tài sản cố định chưa đúng quy định do xác định thời gian trích khấu hao không đúng tại Tổng Công ty Khoáng sản TKV, Công ty CP Địa chất Việt Bắc; rút kinh nghiệm trong công tác đối chiếu công nợ, nợ quá hạn; thực hiện rút kinh nghiệm trong công tác kế toán, rà soát và tính toán các khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các khoản thuế phải nộp…

Cũng theo TKV, tập đoàn này đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thành viên xem xét, đánh giá các dự án đầu tư đang triển khai, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, thực hiện kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh, bảo đảm chấp hành đúng pháp luật, trình tự, thủ tục về đầu tư xây dựng trong việc phê duyệt dự án đầu tư, thanh quyết toán các hạng mục công trình đã hoàn thành theo quy định.

Báo cáo của TKV khẳng định liên quan đến việc thực hiện rà soát các khoản đầu tư tài chính theo Đề án tái cơ cấu TKV tại quyết định ngày 7-2-2013, TKV sẽ nắm giữ từ 65%-75% vốn điều lệ đối với 9 công ty CP sản xuất than. TKV đã triển khai tăng tỉ lệ nắm giữ cổ phần tại các công ty sản xuất than hầm lò, có dự án đầu tư lớn và nhu cầu sử dụng vốn lớn thông qua việc tăng vốn điều lệ.

Trước đó, trong một báo cáo thanh tra tại TKV, nhiều tồn tại đã được chỉ ra. Cụ thể, nhiều đơn vị thuộc tập đoàn đang rơi vào thua lỗ, như có đến 3/6 doanh nghiệp đầu tư tài chính dài hạn chưa hiệu quả, 2/6 doanh nghiệp được thanh tra chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ nợ phải trả ngắn hạn với các chủ nợ trong thời điểm 31-12-2015. Báo cáo cũng chỉ ra 48 dự án với tổng mức đầu tư hơn 97.506 tỉ đồng không đạt tiến độ thực hiện theo các quyết định đầu tư đã phê duyệt, trong đó công ty mẹ - tập đoàn có 43 dự án, tổng mức đầu tư 92.618 tỉ đồng; Tổng Công ty Khoáng sản TKV có 5 dự án, tổng mức đầu tư hơn 4.888 tỉ đồng… Năm 2015, tổng nợ phải trả của TKV lên tới 100.343 tỉ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 37.609 tỉ đồng, nợ dài hạn lên tới 62.734 tỉ đồng.

Phương Nhung