Và càng sợ những người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để giúp cán bộ sửa chữa sai lầm và khuyết điểm…

Người cũng đã dạy: Đối với cán bộ bị sai lầm, ta quyết không nên nhận rằng họ muốn như thế, mà công kích họ. Trái lại, ta phải dùng thái độ thân thiết, giúp họ tìm ra cái cớ vì sao mà sai lầm? Sai lầm như thế, sẽ có hại đến công việc thế nào? Làm thế nào mà sửa chữa? Tóm lại, phải phê bình cho đúng.

Bộ Chính trị khóa XIII ngày 3-11-2021 đã ban hành Quy định 41-QĐ/TW (gọi tắt là QĐ41) về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Đây là một văn bản vừa thể hiện tính nghiêm minh của Đảng ta đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung vừa thể hiện sự bao dung của Đảng đối với từng cán bộ, đảng viên cụ thể nếu có vi phạm, khuyết điểm, sai lầm hoặc yếu kém, không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. QĐ41 cũng cho thấy tinh thần rất đỗi nhân văn trong việc đối xử với cán bộ, đảng viên; thể hiện rõ nét tình thương yêu đồng chí mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã răn dạy.

QĐ41 ra đời đã hình thành một luồng sinh khí mới, làm tăng thêm sức chiến đấu của Đảng; làm cho toàn Đảng lớn mạnh, vững chắc thêm, năng lực lãnh đạo của từng Đảng bộ và toàn Đảng được tăng cường, sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên tầm cao mới.

Theo QĐ41, nhân sự đã nằm trong diện được cấp ủy hoặc người đứng đầu đơn vị giới thiệu để làm thủ tục miễm nhiệm hoặc từ chức là đều phải có cơ sở. Cái cần ở những nhân sự này là lòng tự trọng, sự dũng cảm đối mặt với sự thật, sẵn sàng rời cương vị từng được giao phó một cách nhẹ nhàng. Nếu làm được thế thì họ sẽ được đồng nghiệp, đồng chí hoan nghênh, nể phục về thái độ tự giác.

Cũng theo QĐ41, không có chỗ cho những ai kém đức kém tài mà cố tình bám víu giữ ghế, tìm cách tại vị để hưởng thụ vô tội vạ. Đây là điều mà cả hệ thống chính trị và toàn dân không chấp nhận.

Cho dù việc miễn nhiệm, đặc biệt là chuyện từ chức, còn khá mới mẻ đối với cán bộ, đảng viên nhưng không phải là điều không làm được. Thậm chí trước đây, khi có cán bộ, đảng viên đệ đơn xin từ chức thì nhiều người ngỡ ngàng, xem đó là "chuyện lạ". Trong khi đó, nếu nhìn quanh thì ở nhiều nước khác, chuyện từ chức là lẽ thường khi người đứng đầu tổ chức nào đó bị mất tín nhiệm trong các cuộc lấy phiếu thăm dò. Điều này chúng ta vẫn thường biết thông qua các kênh thông tin quốc tế.

Trở lại vấn đề thực hành miễn nhiệm, từ chức ở nước ta theo QĐ41, điều đó như là một thông điệp hết sức quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ của thời kỳ mới; mở ra con đường cho những ai có sai lầm, khuyết điểm hoặc tài năng, đạo đức không theo kịp xu thế chung.

Việc khuyến khích cán bộ bị kỷ luật xin từ chức cũng đã được Bộ Chính trị nêu ra tại Thông báo số 20-TB/TW ngày 8-9-2022 kết luận "Về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật". Nghiên cứu kỹ, chúng ta càng thấy rõ hơn tính nhân văn sâu sắc của Đảng ta trong việc ứng xử đối với cán bộ, đảng viên, không khác gì mở một hướng đi mới có lý, có tình, mở ra nhiều thuận lợi hơn để họ lựa chọn.

Trong dân gian có câu "Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại", thể hiện tinh thần bác ái, độ lượng đối với những người có khuyết điểm, sai lầm. Đây cũng là một nét đẹp của tinh thần thượng võ, tỏ rõ khí phách cao thượng của người Việt Nam.

Mặc Sanh (cựu chiến binh, Đà Nẵng)