Các công ty: Vĩ Nam Việt, May thêu Thuận Phương, Mê Trần, Đăng Nguyên, DNTN Hoàng Vinh Quang đã cam kết hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, tiền điện, nước đồng thời nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca… cho công nhân.

LĐLĐ quận 6 tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lượng đời sống của người lao động.
T.Nga