Hầu hết các tham luận đều khẳng định: Hoạt động kiểm tra đã góp phần phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong hoạt động CĐ; đồng thời ngăn ngừa, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Đặc biệt, hoạt động Ủy ban Kiểm tra giúp CĐ các cấp thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Bên cạnh đó, hoạt động Ủy ban Kiểm tra CĐ các cấp cũng bộc lộ một số hạn chế mà nguyên nhân chính là do năng lực của đội ngũ cán bộ Ủy ban Kiểm tra  chưa đáp ứng được yêu cầu.

Nhiều ý kiến đề nghị LĐLĐ TP tập trung huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra. Việc phân công, bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra cần dựa trên các tiêu chí: trình độ, năng lực, uy tín với cơ sở. 
V.Tùng