TS Nguyễn Vinh Huy, Chủ tịch sáng lập hệ thống luật Thịnh Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, trả lời: Công dân Việt Nam nói chung hoặc cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) nói riêng, khi tham gia các quan hệ xã hội thì hành vi, quyền và nghĩa vụ của họ được điều chỉnh bởi luật trong lĩnh vực mà họ tham gia. Ở đây nói đến và gói gọn trong vấn đề "phạm tội" hoặc "vi phạm", thường các chủ thể có thể sẽ "vi phạm" trong lĩnh vực dân sự, hành chính hoặc "phạm tội" trong lĩnh vực hình sự (gọi chung là "vi phạm").

Trường hợp vi phạm trong lĩnh vực dân sự, hành chính hoặc hình sự thì chủ thể là CB, CC, VC hoặc công dân đều bị chế tài bởi các quy định pháp luật về dân sự, hành chính hoặc hình sự.

Trường hợp vi phạm trong lĩnh vực lao động, công việc hoặc dân sự, hành chính hoặc hình sự và được dẫn chiếu, áp dụng chế tài trong lĩnh vực lao động, công việc, nếu chủ thể là CB, CC thì áp dụng Luật CB, CC; nếu chủ thể là VC thì áp dụng Luật VC; nếu chủ thể không phải là CB, CC, VC thì áp dụng Bộ Luật Lao động để xử lý kỷ luật đối với hành vi vi phạm của chủ thể đó.

Căn cứ quy định tại khoản 14, điều 1 Luật CB, CC sửa đổi, CB phạm tội sẽ bị xử lý như sau: CB phạm tội bị tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm. CB bị tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.

Bên cạnh đó, cũng giống CC, VC, khi CB vi phạm quy định của pháp luật thì tùy vào từng mức độ, hành vi... có thể bị kỷ luật.

Hiện nay, có 4 hình thức kỷ luật CB được áp dụng theo quy định tại điều 78, Luật CB, CC gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức và bãi nhiệm.

Đáng chú ý, việc cách chức chỉ áp dụng với CB được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ.

Còn hình thức bãi nhiệm là hình thức kỷ luật được áp dụng khi CB không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

Trường Hoàng ghi