Lời khai của các bị cáo tại tòa ngày 15-12

Huế Xuân - Ngọc Lý