Định kỳ từ ngày 1 đến ngày 5 hằng tháng, các đơn vị và phòng ban được phân công phải cập nhật kết quả giải quyết nguyện vọng cử tri trên mạng của tháng trước; từ ngày 5 đến ngày 10 hằng tháng, Phòng Kế hoạch - Đầu tư kiểm tra, xác nhận giải quyết và tổng hợp báo cáo kết quả cho giám đốc sở.
V.Tùng