Theo đó, công tác tiếp công dân, phân loại, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM còn một số hạn chế, thiếu sót như chưa phân công cán bộ tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân; công tác tổng hợp tình hình, kết quả tiếp nhận, xử lý đơn, giải quyết tố cáo, khiếu nại, phản ánh của thanh tra sở và văn phòng sở chưa thống nhất; tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo thiếu thời gian từ ngày 1-1-2018 đến tháng 9-2018; chưa điều chỉnh chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành.

Thông báo kết luận thanh tra liên quan Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM - Ảnh 1.

Kết luận thanh tra

Theo Thanh tra TP, để xảy ra các thiếu sót, hạn chế nêu trên có trách nhiệm của giám đốc sở, phó giám đốc sở phụ trách, chánh thanh tra sở, văn phòng sở, chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, Thanh tra TP cũng chỉ ra việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra của sở chưa đúng quy định. Sổ nhật ký đoàn thanh tra ghi không liên tục thời gian, không đầy đủ nội dung, trưởng đoàn chưa ký xác nhận vào từng trang sổ là chưa đúng quy định. Việc lựa chọn thêm hình thức công khai kết luận thanh tra là "đề nghị đơn vị niêm yết kết luận thanh tra tại trụ sở làm việc của đơn vị ít nhất 5 ngày" chưa đúng. Về quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra còn một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như: chưa phê duyệt kế hoạch giám sát hoạt động đoàn thanh tra để đảm bảo tính khách quan, tuân thủ pháp luật trong hoạt động đoàn thanh tra…

Việc giám đốc sở chưa phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, năm 2019 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; việc chi cục chưa triển khai 1 đoàn kiểm tra nội dung thép làm cốt bê tông và thép các loại theo kế hoạch là chưa đúng quy định. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có thực hiện khảo sát, đề xuất lập danh sách đơn vị kiểm tra nhưng chưa chính xác, chưa mang tính dự báo vì khi tiến hành kiểm tra thì có 149 đơn vị ngừng hoạt động, không kiểm tra được theo kế hoạch, trùng kế hoạch tổng cục.

Để xảy ra các thiếu sót, hạn chế nêu trên có trách nhiệm của giám đốc sở, phó giám đốc sở phụ trách, chánh thanh tra sở, Chỉ cục trưởng Chỉ cục Tiêu chuẩn Đ lường Chất lượng và Trưởng các Đoàn thanh tra, Đoàn kiểm tra, cá nhân có liên quan.

Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và được chủ tịch UBND TP kết luận chỉ đạo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đã nêu tại kết luận thanh tra. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục trong thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra đối với từng đoàn thanh tra, ban hành quyết định giao nhiệm vụ giám sát hoạt động đoàn thanh tra, trưởng đoàn thanh tra ghi và ký sổ nhật ký đoàn thanh tra, thực hiện hình thức công khai kết luận thanh tra theo quy định…

Bảo Nghi