Luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến, trả lời: Căn cứ điều 37 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây: Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ Luật Dân sự thì cha mẹ phải bồi thường. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.

Như vậy, nếu vợ bạn tham gia chơi hụi và khoản tiền đó được sử dụng vào mục đích chung, sinh hoạt thiết yếu của gia đình, thì bạn vẫn phải có trách nhiệm bồi thường, trừ trường hợp bạn không hay biết về khoản giao dịch này của vợ bạn.

Trên thực tế, chủ hụi khó có cơ sở để chứng minh mối quan hệ giữa việc vợ bạn chơi hụi và sử dụng vào mục đích chung của gia đình bạn. Tuy nhiên, xét về góc độ tình cảm vợ chồng trong gia đình thì việc bạn trả thay cho vợ mình là một việc nên làm.

Trường Hoàng ghi