Trong phòng thí nghiệm, tiểu cầu giả có thể ngăn chảy máu rất hiệu quả. Tiểu cầu giả có thể được sử dụng lâu hơn so với thời gian dùng tiểu cầu của máu người hiến tặng. Mặt khác tiểu cầu trong máu tự nhiên cầm máu khó hơn dạng được tổng hợp khi vết thương quá lớn. Giáo sư Erin Lavik nói rằng tiểu cầu giả là giải pháp sống còn để xử lý ngay cho người bị thương trước khi đưa đến bệnh viện vì khi vào cơ thể, tiểu cầu được tổng hợp sẽ vận hành cùng với tiểu cầu của người bị thương để cầm máu nhanh chóng.

Tr. Lâm