Nguồn thuốc này do Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 nhập khẩu và cung cấp cho bệnh viện. Hiện Khoa Khám xuất cảnh Bệnh viện Chợ Rẫy đang giải quyết số hồ sơ tồn đọng từ tháng 5 đến nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu mới cho người dân.

Ng.Thạnh