Đây là BV thứ 3 tại TPHCM đạt chứng nhận này nhưng là BV đa khoa đầu tiên thực hiện tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc. Để đạt được chứng nhận GPP, nhân viên nhà thuốc BV 115 phải tham dự lớp tập huấn của Sở Y tế và chuyên gia Úc, xây dựng các quy trình thao tác chuẩn như bán thuốc theo đơn, tư vấn, mua thuốc và kiểm soát chất lượng, giải quyết khiếu nại... 

N.Phương