Đối với các bệnh viện thuộc Bộ Y tế và các bộ - ngành Trung ương đóng trên địa bàn TP, Sở Y tế phải có văn bản tham mưu cho UBND TP gửi các bộ - ngành chủ quản về lộ trình xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế để chỉ đạo các bệnh viện thực hiện theo nghị quyết của HĐND TP. Riêng các dự án xử lý nước thải y tế của các bệnh viện quận-huyện, Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu UBND TP bố trí vốn ngân sách để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đến cuối năm 2012, hoàn thành các dự án xử lý nước thải.

Q.Hiền