Nhiệm vụ của viện bao gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu lâm sàng, dịch tễ học, nghiên cứu về thuốc thảo dược, tâm lý học, tâm bệnh trong điều trị học đối với bệnh gút và các vấn đề liên quan.  Viện cũng đẩy mạnh việc phổ cập kiến thức về gút trong cộng đồng, tiến hành các cuộc điều tra dịch tễ học liên quan đến căn bệnh này.

A.Thư