Doanh thu bán hàng quý I đạt hơn 825 tỉ đồng, tăng được gần 9 tỉ đồng so với cùng kỳ nhưng các khoản giảm trừ doanh thu lên đến 32,22 tỉ đồng khiến khoản doanh thu thuần trong kỳ chỉ còn gần 793 tỉ đồng, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ.

Đến cuối quý I/2014, hàng tồn kho của KDC giảm 14%, xuống mức 273 tỉ đồng.

T.Hiền