Quy mô tổng tài sản, dư nợ và huy động tăng trưởng lần lượt ở mức 8%, 9% và 12%. Nếu loại trừ các khoản nợ đã bán cho VAMC, tỉ lệ tăng trưởng dư nợ là 10%. ACB tiếp tục có khả năng an toàn vốn tốt với tỉ lệ an toàn vốn tổng và vốn cấp 1 lần lượt ở mức 14,1% và 9,8%. Bảng cân đối kế toán tiếp tục duy trì được khả năng thanh khoản cao với tỉ lệ dư nợ/huy động ở mức 75%.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 14%, nằm trong kế hoạch đã đề ra của ngân hàng. Tỉ lệ nợ xấu giảm từ 3,1% xuống còn 2,2% vào cuối năm 2014 và tiếp tục được tập trung xử lý tích cực bằng nhiều biện pháp. Tỉ lệ nợ nhóm 2-5 cũng giảm mạnh 1% từ 5,8% xuống còn 4,8%.

V.Ly