Trương Đình Hoàng bảo vệ thành công đai WBA châu Á

Quang Liêm